6e763a41

Purhli maksatly awtoulag polýak spreýi 500ml

Gysga düşündiriş:

Maksatly awtoulag polýak spreýi 500ml içerde we daşarda ulanylandan soň çalt gorag gatlagyny emele getirip biler, bu bolsa onuň ýuwulmagyna garşy täsirini artdyryp biler.Bu önümde UV sorujy bar, ol UV plastiki dermlere zeper ýetmegini azaldyp we garramagy gijikdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Maşynymyzy süpürmek sönümler ýörite silikon, ekologiýa taýdan arassa çözüji, lanolin we ýokary derejeli silikon emulsiýa ulgamyny ulanýarlar, şeýlelik bilen bu önüm adaty ýag esasly poliniň çydamlylygyna, şeýle hem suw esasly poliniň mat gurluşyna we suw esasly ulgamyna eýe bolýar. suwuklandyrylyp bilner Bu önüm awtoulaglaryň içki we daşarky aýnasy, derini nemlendirmek we goramak, gural panelleriniň okislenmegi we aklanmagy, plastmassa bölekleriniň garramagy we ş.m. üçin ulanylýar;ulanylandan soň çalt siňdirilip, aýna bilen ýagtylandyrylyp bilner;deriniň gidrofobikligini, ýumşaklygyny we amatlylygyny ýokarlandyrýar.Nemlendiriji şöhle ýagly däl;ultramelewşe garşy faktory öz içine alýar;içerki çyglylygy we ýagtylygy saklaýar, garramagy gijikdirýär;ýokary konsentrirlenen görnüş, çuňňur nemlendiriji däl;çeýeligini dikeltmek。

Effekt

Ulanylandan soň çalt gorag gatlagyny emele getirip biler, bu bolsa onuň anti-hapa täsirini ýokarlandyryp biler.Bu önümde UV sorujy bar, ol UV plastiki dermlere zeper ýetmegini azaldyp we garramagy gijikdirip biler.

Nähili ulanmak
Bu önümi ulanmazdan ozal ýüzüňizi arassalaň, garylan garyndyny ulanmazdan ozal gowy silkäň, 20 sm aralykdan sepiň, mikrofiber polotensasy bilen süpüriň, ýagtylygyny peseltmek isleseňiz, eritme derejesini ýokarlandyryň.

Polat önümlerini we maslahat berilýän garyşyk gatnaşygy nirede ulanyp bolar:

Şin1: 1, Deri1: 3, Plastik lak:1: 4, Motor bölümi:1: 2, ulanylandan soň ýagtylygy üýtgetmeli bolsaňyz, gatnaşyga görä sazlap bilersiňiz.

Uruş

Göz we deri bilen gatnaşykdan gaça duruň, ýuwutmaň we dem almaň

Bellikler:

Bu önümde beýan edilen tehniki öndürijilik we ulanyş usullary diňe hünärmenlere degişlidir.Täze önümler we üýtgedilen amallar üçin iň oňat ulanylyş effektini gazanmak üçin ilki bilen berk tehniki-ykdysady synaglar geçirilmeli;gowy şemalladylýan gurşawda ulanmak;gözüňize sepilmezligi haýyş edýäris, suw bilen ýuwuň ýa-da hassahana barlaň;

Esasy maddalar: silikon, lanolin, ekologiýa taýdan arassa ergin

tekerler üçin ähli maksatly awtoulag polat spreý
effektli polish içaly
effektli polish spryontire

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    Hasaba gir