6e763a41

Allhli maksatly arassalaýjy köp maksatly arassalaýjy awtoulag

Gysga düşündiriş:

Purposehli maksatly arassalaýjy köp maksatly arassalaýjy awtoulag, bazardaky ähli arassalaýjylaryň iň ýokary paýydyr.Bu önüm, tigirler, hereketlendirijiler, tekerler we tigirler, öý halylary we ofis esbaplary ýaly awtoulagyň içerki we daşarky bölekleri üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu önüm, nebit tegmillerini çalt emulsiýa edip bilýän ýokary ýokary netijelilik konsentrirlenen formula bilen bezelendir.Güýçli zyýansyzlandyrmak ukyby, ýokary gaty mazmun, ýokary paý, çalt zaýalanmak tizligi, daşky gurşawy goramak we hapalanma ýok.Onda dürli ýokary öndürijilikli işjeň maddalar bar.Dürli hapa we ýag tegmillerini netijeli arassalaň;
Deride mylaýym we zatlara zyýan bermeýär.Güýçli zyýansyzlandyrmak.Galyndy ýok we arassalamak aňsat.Konsentrirlenen formula, elýeterli.
Ulanmak üçin howpsuz we ekologiýa taýdan arassa, efir we ksilen ýaly zyýanly maddalary çalşyp biler we awtoulagyň içki böleklerini hapalamaz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz bazardaky gidroksidi arassalaýjylaryň iň ýokary paýydyr

Ol nirede ulanylýar?

Bu önüm, tigirler, hereketlendirijiler, tekerler we tigirler, öý halylary we ofis esbaplary ýaly awtoulagyň içerki we daşarky bölekleri üçin ulanylyp bilner.
Şeýle hem galyndy ýelimleri, ýag tegmillerini, ruçka belliklerini, ofset çap etmek we beýleki tegmilleri aýyrmak üçin ulanylyp bilner.
Ulanyş gerimi: awtoulaglary, myhmanhanalary, myhmanhanalary, ýokary derejeli söwda binalaryny we beýleki ýerleri arassalamak we zaýalamak.

Bize nähili?

Lighteňil hapalanan ýüzler üçin: ýuwujy serişdäni we suwy 1: 50-100 garyşdyryň (awtoulag interýerleri, iş stollary, hasaplaýjylar, ofis gap-gaçlary, diwarlar we ş.m.).
Orta hapalar üçin: ýuwujy serişdäni we suwy 1: 20-50 nisbatynda garyşdyryň (hapa awtoulag interýerleri, awtoulag dwigatelleri, şassi, konsentrator tekerleri we ş.m.)
Gaty hapalanan ýüzler üçin: ýuwujy serişdäni we suwy 1: 10-20 garyşdyryň (awtoulag dwigateli, şassi, tigir merkezi tekerleri we ş.m.)

Awtoulag dwigateli üçin ähli maksatly arassalaýjy
awtoulag oturgyçlary üçin ähli maksatly arassalaýjy

Biz kim?

Awtoulag gözelligi önümleri bilen meşgullanýan hünärmen zawod.Ylmy gözlegleri, dizaýny, ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Esasy önümçilik we ýokary konsentrasiýa gatnaşygy awtoulag arassalamak, goramak, mum poli. Önümleriň ähli tapgyrynda doly önümçilik intellektual eýeçilik hukugymyz bar, müşderiniň isleglerine görä formulany sazlap bileris, nusgalary düzmek üçin goldaw.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir