6e763a41

Zawodyň içindäki we daşynda ähli maksatly arassalaýjy 4L

Gysga düşündiriş:

Içinde we daşynda ähli maksatly arassalaýjy 4L bazardaky ähli maksatly arassalaýjynyň iň ýokary paýydyr. Bu önüm tekeriň, dwigateliň, tekerleriň we tigirleriň, öý halylarynyň we ofis esbaplaryny goşmak bilen awtoulagyň ähli içki we daşarky bölekleri üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş :

Allhli maksatly arassalaýjy (“APC”) adalgasyny her gün ulanýarys.

Bu önüm, nebit tegmillerini çalt emulsiýa edip bilýän ýokary ýokary netijelilik konsentrirlenen formula bilen bezelendir.Güýçli zyýansyzlandyrmak ukyby, ýokary gaty mazmun, ýokary paý, çalt zaýalanmak tizligi, daşky gurşawy goramak we hapalanma ýok.Onda dürli ýokary öndürijilikli işjeň maddalar bar.Dürli hapa we ýag tegmillerini netijeli arassalaň;
Deride mylaýym we zatlara zyýan bermeýär.Güýçli zyýansyzlandyrmak.Galyndy ýok we arassalamak aňsat.Konsentrirlenen formula, elýeterli.
Ulanmak üçin howpsuz we ekologiýa taýdan arassa, efir we ksilen ýaly zyýanly maddalary çalşyp biler we awtoulagyň içki böleklerini hapalamaz.

ähli maksatly arassa artykmaçlyk

Bize nähili?

Lighteňil hapalanan ýüzler üçin: ýuwujy serişdäni we suwy 1: 50-100 garyşdyryň (awtoulag interýerleri, iş stollary, hasaplaýjylar, ofis gap-gaçlary, diwarlar we ş.m.).
Orta hapalar üçin: ýuwujy serişdäni we suwy 1: 20-50 nisbatynda garyşdyryň (hapa awtoulag interýerleri, awtoulag dwigatelleri, şassi, konsentrator tekerleri we ş.m.)
Gaty hapalanan ýüzler üçin: ýuwujy serişdäni we suwy 1: 10-20 garyşdyryň (awtoulag dwigateli, şassi, tigir merkezi tekerleri we ş.m.)

ähli maksatly arassalaýjy düşündiriş2

Deňeşdiriňawtoulag arassalaýjy, Sorag-jogap:

- Önümde fosfor barmy?
Önümde fosfor ýok we suw desgalarynyň ewtrofikasiýasyna sebäp bolmaz.

- Süýt ýuwup bolarmy?
Içerki arassalaýjylar gowy.

- Myhmanhanadan soň bezegi arassalamak üçin ulanyp bolarmy?
Purposehli maksatly arassalaýjylar edip bilerler.

- purposehli maksatly arassalaýjy, öňdäki bamperdäki gurçuklary ýuwup bilermi?
Allhli maksatly arassalaýjy 20 gezek suwuklanandan soň ulanylyp bilner.

- Süýt ýuwup bolarmy?
Içerki arassalaýjylar gowy.

- Kapotlary we peçleri arassalamak üçin ulanyp bolarmy?
Purposehli maksatly arassalaýjy edip biler.

- Eliňize zyýan berermi?
Eliňize zyýan bermez, ýöne himiki reagentler üçin ellik geýmek maslahat berilýär.

- Içerki arassalaýjy bu derini ýuwarmy?
Içerki arassalaýjy serişdäniň 7 kombinasiýasy bar we hiç hili material zaýalanmaz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir