6e763a41

Awtoulag içerki arassalaýjy Iň oňat içerki awtoulag arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

Içerki arassalaýjy, öň ulanylan howply erginleri gaty pes galyndylar bilen çalyşýar, çygly polotensa bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bolýar.
Awtoulag ýuwulýan palçyk bilen içerki arassalaýjy, awtoulag boýagynyň galyndylaryny we oksid gatlagyny aňsatlyk bilen aýryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Içerki arassalaýjy, çuňňur hapalanma arassalaýjy we degreýser bolup, ýangyjy, poslamaýan gatnaşygy 10 esse çenli we ulanmak üçin tygşytly.
Içerki arassalaýjy, öň ulanylan howply erginleri gaty pes galyndylar bilen çalyşýar, çygly polotensa bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bolýar.
Awtoulag ýuwulýan palçyk bilen içerki arassalaýjy, awtoulag boýagynyň galyndylaryny we oksid gatlagyny aňsatlyk bilen aýryp biler.

Önüm, täsin arassalamak üçin ýörite işlenip düzülen, güýçli zyýansyzlandyryş ukyby, ýokary paýy, poslamaýan, içki zeper ýetmeýän we derini ýalpyldawuk saklap bilýän we suwsyz dizaýny kabul edip biljek özboluşly bitarap formula, içerki arassalamak üçin ýörite işlenip düzülen içerki arassalaýjy bilen bezelendir.
Bu önüm diňe awtoulag interýerleri, oturgyç deri, gural paneli, gapy paneli plastmassa, mata, agaç, pol pollary, howpsuzlyk kemerleri süpürilip bilner;oturgyç hapalary, ýerüsti çyglylyk;tegmilleriň çalt dargamagy, täsirli aralaşmagy, ulagy aýyrmak Içki ys, uzak wagtlap antifolýasiýa;poslamaýan ygtybarly formula;öý diwany, haly arassalamak üçin hem ulanylyp bilner;güýçli zyýansyzlandyryş, täsirli antibakterial, dürli işjeň serişdelere baý, biologiki ferment tehnologiýasy;aralaşýan, ýumşadyjy;aşgar däl Jynsy taýdan zyýansyzlandyrmak, içerki zeper ýetirmezden bitarap we ýumşak

Önümlerimiz bitarap içerki arassalaýjylaryň iň ýokary paýydyr
Bu önüm, ýokary netijelilik we pes köpükli, dürli arassa tebigy çig mal bilen garylan, mämişi hoşboý ys bilen awtoulagyň içerki bölekleri üçin amatlydyr we awtoulagda uzak wagtlap antibakterial täsirini saklap biler.
Bu önüm ulanmak üçin howpsuz, ekologiýa taýdan arassa, efir we ksilen ýaly zyýanly maddalary çalşyp biler we awtoulagyň içki böleklerine ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz

arassalaýjyDescript
arassalaýjyDescrip2
arassalaýjy täsiri

Ulanylyşy

Toprak derejesine görä,

1. 1: 1-1: 20 nisbatynda eritilenden soň, içki arassalaýjy hökmünde ulanylyp, reňklenen ýere sepilip, aýyrmak üçin çotga bilen ýuwaşlyk bilen çotga edilip bilner.Awtoulagyň ähli içki böleklerini arassalamak üçin ulanylyp bilner;,
Eger gödek tegmillere duşsaňyz, masştabyny azaltmak we bilelikde ulanmak üçin ähli maksatly arassalaýjyny ulanyň.
2. 1: 40-1: 80 nisbatynda garylandan soň, aýnanyň içindäki ýag tegmillerini arassalamak üçin aýna arassalaýjy hökmünde ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir