6e763a41

Iň oňat awtoulag ideg önümi doly beden keramiki spreý

Gysga düşündiriş:

Awtoulag ideg önümi Doly beden keramiki spreý, ýörite kremniy monomer çig mallaryndan polimerlenen polimer süýümli suwdan goraýan serişde.Önüm suwda durnukly we ýagly, ýelmeşýän ýa-da ýagly duýgy döretmez


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Keramiki spreý möhürleýji, ýörite kremniý monomer çig mallaryndan polimerlenen polimer süýümli suwdan goraýan serişde.Önüm suwda durnukly we ýagly, ýelmeşýän ýa-da ýagly duýgy döretmez
Bazardaky önümlerden tapawutlylykda, ýelimiň ýeterlik derejede çydamly däldigi sebäpli, bu formula polimerizasiýa usuly bilen öndürilýän suw esasly nano-silisiýa bilen ýörite goşulýar.Has ýokary eriş gatnaşygy bilen, ulanylandan soň özüni arassalamak we suwdan goramak ukyby bar, tozana we hapa ýapyşmak aňsat däl, arassalamak we ideg etmek üçin amatly.Bir spreý we bir süpürgiç azyndan 30 gün dowam edip biler, bu ultramelewşe şöhlelerini we daşky gurşawyň hapalanmagyny netijeli izolirläp we boýagyň üstündäki garramagy gijikdirip biler.

Nähili ulanmak

Önümi nisbatynda garyşdyrmagy unutmaň1:20we gowy silkit.
Gury awtoulag amaly: Önümi ýüzüne deň derejede pürküň, soňra mikrofiber polotensasy bilen arassalaň.
Çygly awtoulag programmasy: Maşyny ýuwanyňyzdan soň, önümi boýalan ýüzüne suw bilen deň derejede sepiň we suwdan goraýan täsirini görkezmek üçin göni ýokary basyşly suw ýaragy bilen ýuwuň.

Bellikler:

Bu önümde beýan edilen tehniki öndürijilik we ulanyş usullary diňe hünärmenlere degişlidir.
Täze önümler we üýtgedilen amallar üçin iň oňat ulanylyş effektini gazanmak üçin ilki bilen berk tehniki-ykdysady synaglar geçirilmeli;
Gowy şemalladylýan gurşawda ulanyň;
Gözüňize sepilmekden gaça duruň, suw bilen ýuwuň ýa-da hassahana barlaň;

Esasy maddalar: surfaktant, gidrofob serişdesi, aýna serişdesi, nano-silisiýa.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    Hasaba gir