iň gowy awtoulag şampuny

Awtoulagyň içerki arassalaýjy 20L / 5Gallon

Gysga düşündiriş:

Içerki arassalaýjy, çuňňur hapalanma arassalaýjy we degreýser bolup, ýangyjy, poslamaýan gatnaşygy 10 esse çenli we ulanmak üçin tygşytly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulagyň içini arassalamak barada aýdylanda, sabyn-suw çemeleşmesi bolmaz.Roadol ulaglary üçin ýörite düzülen awtoulag halylaryny we abzal arassalaýjylaryny ulanmak iň gowusydyr.
Awtoulagyňyzy ýuwmagyň lomaý bahalarynda ýokary hilli içerki önümleri jikme-jik önümleri nireden tapyp bilersiňiz?Edil şu ýerde !
Bizde birnäçe awtoulag arassalaýjylary, içerki arassalaýjylar, deri awtoulag oturgyçlaryny arassalaýjy we ähli maksatly awtoulag arassalaýjy, awtoulag oturgyjynyň tegmilleri, awtoulag içerki süpürgiçler, awtoulag abzallary arassalaýjy we beýleki içerki awtoulag arassalaýjy önümleri bar.

Içerki arassalaýjymyz, çuňňur hapalanma arassalaýjy we degreaser bolup, ýangyjy, poslamaýan gatnaşygy 10 esse çenli we ulanmak üçin tygşytly.

Awtoulagyň içerki arassalaýjysy haýsy?

Önümimiz, içini arassalamak üçin ýörite işlenip düzülen, güýçli zyýansyzlandyryş ukyby, ýokary paýy, poslama, içki zeper ýetmeýän we derini ýalpyldawuk saklap bilýän we suwsyz dizaýny kabul edip biljek özboluşly bitarap formula, içerki arassalamak üçin ýörite işlenip düzülen içerki arassalaýjy bilen bezelendir.
Önümlerimiz bitarap içerki arassalaýjylaryň iň ýokary paýydyr
Bu önüm, ýokary netijelilik we pes köpükli, dürli arassa tebigy çig mal bilen garylan, mämişi hoşboý ys bilen awtoulagyň içerki bölekleri üçin amatlydyr we awtoulagda uzak wagtlap antibakterial täsirini saklap biler.
Bu önüm ulanmak üçin howpsuz, ekologiýa taýdan arassa, efir we ksilen ýaly zyýanly maddalary çalşyp biler we awtoulagyň içki böleklerine ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz

Üns beriň

Dolandyryş otagynyň, ruluň we gural paneliniň köpüsi plastmassa ýa-da imitasiýa derisinden ýasalýar.Bu materiallar tozan almak gaty aňsat we arassalamak üçin has amatly.Tohum derimizi pürküň we pagta mata bilen süpüriň.Gural paneli köplenç garramaga we ýarylmaga meýilli gün şöhlesine sezewar bolýar.Arassalanandan soň, ähli maksatly awtoulag polat spreýleri bilen goralyp bilner.

awtoulag içerki arassalaýjy ädim

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir