Habarlar

 • Awtoulagyňyzy has arassalamak üçin iň oňat awtoulag ýuwulmagyny nädip saýlamaly we ulanmaly

  Awtoulagyňyzy has arassalamak üçin iň oňat awtoulag ýuwulmagyny nädip saýlamaly we ulanmaly

  Häzirki wagtda durmuş depgini barha ýokarlanýar we awtoulag hemmeler üçin möhüm syýahat guralyna öwrüldi.Awtoulag uzak wagtlap daşardan täsir etse, awtoulagyň daşky görnüşi birneme zeper ýetip biler.Şeýlelik bilen gysga wagtyň içinde köp adam ...
  Koprak oka
 • Keramiki örtügiň artykmaçlyklary siziň işiňiz üçin möhümdir.Näme üçin öwreniň!

  Keramiki örtügiň artykmaçlyklary siziň işiňiz üçin möhümdir.Näme üçin öwreniň!

  Uzak möhletli gorag, awtoulag eýeleriniň beýleki wariantlardan keramiki örtük saýlamagynyň esasy sebäbi.Aslynda gaty gabyk, keramiki örtük suw tegmilleriniň, ýoluň reňkiniň, guşlaryň gaçmagynyň we beýleki maddalaryň boýaga ýetmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni alar.Çalt ýuwmak bilen, ýönekeý ...
  Koprak oka
 • Keramiki örtük gymmadymy?Keramiki örtük näme edýär?

  Keramiki örtük gymmadymy?Keramiki örtük näme edýär?

  Häzirki wagtda çapyksuwarlar ulaglarynyň daşky görnüşine has köp üns berýärler.Awtoulag kristal örtügi ulagyň gözellik taslamasynyň bir görnüşidir.Daş-töwerekdäki gurşawyň awtoulag reňkiniň reňkine täsiriniň öňüni almak üçin henizem awtoulag aglamalary etmeli ...
  Koprak oka
 • Keramiki örtük näme?Keramiki örtük işleýärmi?

  Keramiki örtük näme?Keramiki örtük işleýärmi?

  Awtoulag keramiki örtügi, awtoulag boýagy üçin ygtybarly boýag ýüzüni möhürlemek tehnologiýasy bilen üpjün etmek, awtoulag reňkini netijeli we dowamly goramak we daşky gurşawyň awtoulag reňkine täsiriniň öňüni almakdyr.Awtoulagyň artykmaçlyklary ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyň içerki arassalaýjylaryny nädip netijeli ulanmaly

  Awtoulagyň içerki arassalaýjylaryny nädip netijeli ulanmaly

  Maşynyň içini çalt arassalamak üçin 3 ädim: 1. 5 gallon awtoulag içerki arassalaýjysyny atyň we ulanmazdan ozal gowy silkäň, arassalanýan ýerden takmynan 15 sm uzaklykda deň sanjym ediň, takmynan 15 sekunt goýuň we ýumşaklyk bilen süpüriň. mata;2 ...
  Koprak oka
 • Keramiki örtük näçe wagt dowam edýär?

  Keramiki örtük näçe wagt dowam edýär?

  Keramiki örtük azyndan bir ýyl dowam edip biler.Kristal örtük nanotehnologiýadyr we kristal örtük serişdesi lak gatlagy bilen boýagyň üstünden aralaşyp, awtoulag boýagyny goramak üçin aýna gatylygy bilen ses emele getirer.Kristal örtük t emele getirmekdir ...
  Koprak oka
Hasaba gir