Keramiki örtügiň artykmaçlyklary siziň işiňiz üçin möhümdir.Näme üçin öwreniň!

Uzak möhletli gorag, awtoulag eýeleriniň beýleki wariantlardan keramiki örtük saýlamagynyň esasy sebäbi.Aslynda gaty gabyk, keramiki örtük suw tegmilleriniň, ýoluň reňkiniň, guşlaryň gaçmagynyň we beýleki maddalaryň boýaga ýetmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni alar.Çalt ýuwmak bilen, derrew süýşerler.

CleanPanda awtoulag keramiki örtük önümiulagyňyzyň boýagy bilen baglanyşdyrýan we oňa dowamly öwüşgin berýän suwuk polimer ýa-da kwars bar.Şeýle hem saklamak aňsat, awtoulag ýuwulmagyna köp syýahat talap etmeýär we awtoulagyňyzy has gowy goraýar.

Keramiki örtügiň artykmaçlyklary

Bu bolsa bize gyzykly söze getirýär: gidrofobiýa.Adatça, “fobik” bilen baglanyşykly islendik zadyň negatiw manysy bar, ýöne bu ýagdaýda hemmesi oňyn.Keramiki örtük, gidrofobiki gatlagy döreder, bu bolsa suwy düýpgöter yzyna gaýtaryp berýär, ýagny mineral ýataklaryň we kirleriň boýagyň ýüzüne zeper ýetirmek mümkinçiligi az.


Iş wagty: Awgust-15-2022
Hasaba gir