Keramiki örtük gymmadymy?Keramiki örtük näme edýär?

Häzirki wagtda çapyksuwarlar ulaglarynyň daşky görnüşine has köp üns berýärler.Awtoulag kristal örtügi ulagyň gözellik taslamasynyň bir görnüşidir.Daş-töwerekdäki gurşawyň awtoulag reňkiniň reňkine täsiriniň öňüni almak üçin henizem awtoulag kristal örtügini etmeli. Kristal örtük üçin kremniniň dioksidi ýaly kar keramiki örtük birleşmeleri ulanylýar.Polimer materiallarynyň täsirliligine görä, ulagyň boýagynyň üstünde izolýasiýa gatlagy emele gelýär.Izolýasiýa gatlagy ultramelewşe ýagtylyga, aşgar garşylyga we gidrofillige garşy durmak funksiýalaryna eýedir., soňra bolsa boýagyň ýüzüni saklaň.Awtoulag kristal örtügi awtoulag reňkini bejermegiň iň ösen çözgüdi.Awtoulag gözelliginiň bezeginde has ýokary derejede bolmaly tehniki hyzmatyň esasy düşünjesinden tehniki hyzmatyna çenli awtoulag gözelligini bezemäge kömek edýär.Kristal örtügiň ähmiýeti barada aýdanymyzda, öz awtoulagyňyzyň boýagy gaty reňkli we adaty merjen boýagy bolsa, onda hrustal örtügiň zerurlygy ýok, bu suwuň dowamly täsirini we güýçli suw damjasyny üpjün edip biler!

Awtoulag keramiki örtük bilen örtülensoň, awtoulag korpusy güýçli gidrofobiýa we öz-özüni arassalamak işine eýe.Awtoulagyň üstü birneme hapa bolsa, hatda mör-möjekleriň jesetleri we ýag tegmilleri ýaly ýuwulýan gaty tegmiller hem bolsa, awtoulagyň eýesi diňe awtoulagyň ýüzüni suw bilen ýuwmaly., awtoulagyň hrustal arassa ýüzüni dikeltmek aňsat.Gündelik durmuşda ýüze çykýan sähelçe çyzgylar, çynlakaý çyzgy bolsa-da, awtoulagyň reňkine täsir etmez, diňe kristal örtügiň gorag gatlagynda yz galdyrar we awtoulag reňkine zyýan bermez.

Awtoulagyňyzda eýýäm örtük bar bolsa, örtügiňizi saklamak we has uzak dowam edip biljekdigini üpjün etmek üçin SiO2 spreý örtük filmini ulanyp bilersiňiz.Ora-da ulanyňawtoulag keramiki sprahas uzyn taýmer alyp biler.

Keramiki örtük gymmatmy?


Iş wagty: Awgust-01-2022
Hasaba gir