6e763a41

2022 awtoulag üçin iň gowy awtoulag ýuwujy suwuk awtoulag şampuny

Gysga düşündiriş:

Ekologiýa taýdan arassa, pH deňagramly, 100% biodegrirlenip bilinýän we ähli ýuwujy programmalar üçin ulanmak üçin howpsuz.Ulaglaryň gutarmagy aňsat we eliňizde aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy we ulanylyşy

Ekologiýa taýdan arassa, pH deňagramly, 100% biodegrirlenip bilinýän we ähli ýuwujy programmalar üçin ulanmak üçin howpsuz.Ulaglaryň gutarmagy aňsat we eliňizde aňsat.
Iň soňky konsentrirlenen formulany ulanyp, awtoulag ýuwujy suwuklygyň pH bahasy bitarap bolup, aşgar awtoulag ýuwujy suwuklygyň boýag ýüzündäki çaltlygynyň öňüni alýar we boýagyň, tekerleriň we beýleki bölekleriň garramagyny haýalladýar.
Üýtgeşik ýerüsti işjeň tehnologiýany ulanyp, hiç hili işjeň zyýanly maddalary öz içine almaýar we awtoulagyň üstündäki tozany, ýagy we ş.m. çalt aýyryp bilýän super ýuwujy serişdä eýe.
Esasanam çuňňur hapalar üçin, şol bir wagtyň özünde boýagyň üstünde açyk goşa gatlak emele getirýär we arassalanandan soň suw yzlary galmaz.Dürli ýumşak we gaty arassalamak we zyýansyzlandyrmak üçin amatlydyr.Awtoulagyň ýüzünde çuňňur arassalamak aňsat we çalt amala aşyrylyp bilner.

Awto şampun 1 gallon |PH Bitarap awtoulag ýuwujy suwuklyk

Näme üçin bu önümi saýlamaly?

 • Eko dostlukly şampun
 • Gidro gabat gelýär
 • PH Bitarap - Gorag örtükleri üçin howpsuz
 • Täze limon ysy
 • Fokary köpükli şampun
 • Köpükli toplar we köpükli ýaraglarda ajaýyp işleýär

Önümlerimiz ýokary hilli daşky gurşaw ülňülerine düzüldi.
Bu awtoulag şampuny köpük durnuklylygyny we ýag çalmagyny üpjün edýär.

Nähili ulanmak:

Bu önümi 1: 1-1: 100 nisbatynda bir gazanda garyşdyryň we maşyny iki çelek suw bilen 1: 2000-de ýuwanyňyzdan soň ulanyň.
Pressureokary basyşly suw ýaragy awtoulagyň bedenini arassalandan soň, awtoulag ýuwulýan suwuklygy awtoulagyň ýüzüne sepiň, eremegine we emulsiýa edilmegine ýol beriň we boýagyň üstündäki hapany tebigy ýagdaýda dargadyň we ellik bilen arassalaň.
Soňra ýokary basyşly suw bilen ýuwuň.Hapa agyr bolsa, eritme gatnaşygy degişli derejede peseldilip bilner
Awtoulag reňkini çalt poslaýar we penjireleriň, tekerleriň we beýleki bölekleriň garramagyny çaltlaşdyrýar

Awtoulag ýuwmak Suwuk beýany1_ 副本
Awtoulag ýuwmak Suwuk beýany3
Awtoulag ýuwmak Suwuk beýany2_ 副本
Awtoulag ýuwmak Suwuk beýany4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Hasaba gir