iň gowy awtoulag şampuny

Pearlized awtoulag ýuwujy suwuk awtoulag Şampo

Gysga düşündiriş:

Iň soňky konsentrirlenen formulany ulanyp, awtoulag ýuwujy suwuklygyň pH bahasy bitarap bolup, aşgazanly awtoulag ýuwujy suwuklygyň boýag ýüzündäki çaltlygynyň öňüni alýar we boýagyň, tekerleriň we beýleki bölekleriň garramagyny haýalladýar.Bazarda awtoulag ýuwmagyň iň ýokary konsentrasiýasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

awtoulag ýuwulýan beden şampuny

Önümiň tanyşdyrylyşy we ulanylyşy

Iň soňky konsentrirlenen formulany ulanyp, awtoulag ýuwujy suwuklygyň pH bahasy bitarap bolup, aşgar awtoulag ýuwujy suwuklygyň boýag ýüzündäki çaltlygynyň öňüni alýar we boýagyň, tekerleriň we beýleki bölekleriň garramagyny haýalladýar.
Üýtgeşik ýerüsti işjeň tehnologiýany ulanyp, hiç hili işjeň zyýanly maddalary öz içine almaýar we awtoulagyň üstündäki tozany, ýagy we ş.m. çalt aýyryp bilýän super ýuwujy serişdä eýe.
Esasanam çuňňur hapalar üçin, şol bir wagtyň özünde boýagyň üstünde açyk goşa gatlak emele getirýär we arassalanandan soň suw yzlary galmaz.Dürli ýumşak we gaty arassalamak we zyýansyzlandyrmak üçin amatlydyr.Awtoulagyň ýüzünde çuňňur arassalamak aňsat we çalt amala aşyrylyp bilner.
Bazarda awtoulag ýuwmagyň iň ýokary konsentrasiýasy
Köpük effekti ideal däl bolsa, sebäpleri şeýleräk: awtoulag kir ýuwýan maşynyň basyşy pes, pa gazanyň hili gowy däl, suwuň hili gaty kyn (kalsiý we magniý ionlarynyň düzümi gaty köp) ýokary), howa gaty sowuk,
Nähili ulanmaly: Bu önümi 1: 1-1: 100 nisbatynda bir gazanda garyşdyryň we ulagy iki bedre suw bilen 1: 2000-de ýuwanyňyzdan soň ulanyň.
Pressureokary basyşly suw ýaragy awtoulagyň bedenini arassalandan soň, awtoulag ýuwulýan suwuklygy awtoulagyň ýüzüne sepiň, eremegine we emulsiýa edilmegine ýol beriň we boýagyň üstündäki hapany tebigy ýagdaýda dargadyň we ellik bilen arassalaň.
Soňra ýokary basyşly suw bilen ýuwuň.Hapa agyr bolsa, eritme gatnaşygy degişli derejede peseldilip bilner
Awtoulag reňkini çalt poslaýar we penjireleriň, tekerleriň we beýleki bölekleriň garramagyny çaltlaşdyrýar
Göz we deri bilen gatnaşykdan gaça duruň, ýuwutmaň we dem almaň;4. Saklanyş möhleti: otag temperaturasy (25 ℃), azyndan iki ýyl.Bellik: Bu önümde beýan edilen tehniki öndürijilik we ulanyş usullary diňe hünärmenler üçin.Täze önümler we üýtgedilen amallar üçin iň oňat ulanylyş effektini gazanmak üçin ilki bilen berk tehniki-ykdysady synaglar geçirilmeli;gowy şemalladylýan gurşawda ulanmak;gözüňe sepilmezlik, suw bilen ýuwuň ýa-da hassahana barlaň;esasy maddalar: ýokary arassalyk Işjeň serişdeler, ösümlik ekstrakt tagamlary we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir