Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Umumy soraglar

Hünär soraglary

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Biz materiallarymyzy we ussatlygymyzy kepillendirýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Keramiki örtükli ulagy nädip saklamaly?

Maşyny yzygiderli ýuwmaly, ýöne örtük bilen täsir edip bilýän güýçli himiki serişdeleri ulanmakdan saklanmaly.Keramiki örtügiň tozany ýok ediji aýratynlyklary sebäpli güýçli awtoulag ýuwulmagy gerek däl.

Keramiki örtükli maşynymy mum bilen almalymy?

No.ok. Keramiki örtük düýbünden mumyň zerurlygyny ýok edýär.Mumdan başga-da çydamlylyk we ýalpyldawuk gutarmagyň ähli artykmaçlyklaryny alarsyňyz.

Keramiki örtük näçe wagt dowam edýär?

Dogry ideg we tehniki hyzmat bilen, keramiki örtük gatlagy awtoulagyňyzy iki ýyldan bäş ýyla çenli täze görüner.Käbir professional keramiki örtükler awtoulagyň ömrüni dowam etdirip biler.

Keramiki örtük gymmatmy?

Hökman däl.Bazarda elýeterli we orta önümleriň köpüsi.Başga zat ýaly, töleýän zadyňyzy alarsyňyz.

Keramiki örtük ulanmak aňsatmy?

Önüme bagly.Easyeňil, pürküji / süpürmek programmalary köp, beýlekileri ýörite ýüz tutujylary we aýratyn şertleri talap edýär.Awtoulagyň mumyny ulanmak ýaly, tejribe bilen has gowulaşýarsyňyz.Keramiki örtüklere täze gelen bolsaňyz, ilki bilen has amatly önüm bilen has amatly önümi synap görmegiňizi maslahat berýäris.


Hasaba gir