6e763a41

Grafen spreý örtügi 303 Grafen Nano spreý örtügi

Gysga düşündiriş:

Grafen spreý örtügi 303 Grafen Nano spreý örtügi, film emele getiriji aýratynlyklara eýe bolan formulada ýörite siloksan bilen goşulýar.

Adaty pürküji örtük önümlerinden tapawutlylykda önümiň ýagtylygy we berkligi ep-esli gowulaşýar.

 


 • Göwrümi:500ML
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Bu önüm, film emele getiriji aýratynlyklara eýe bolan formulada ýörite siloksan bilen goşulýar.Adaty pürküji örtük önümlerinden tapawutlylykda önümiň ýagtylygy we berkligi ep-esli gowulaşýar.

  Ulanmak gaty ýönekeý.Ulanylandan soň, gündelik awtoulag ýuwulmagy netijesinde dörän inçe çyzgylary örtüp biler, awtoulag boýagynyň tekizligini ýokarlandyryp biler we güýçli gidrofobiýa hapa garşy iň soňky netijäni getirýär, tegmilleri izolirleýär we ulagy arassalaýar.

  Effekt

  1. Dyrna garşylygy: Önümiň kristal komponenti, gaty gatylygy, ownuk çyzgylaryň köpüsiniň öňüni alyp biler we öz elastik dikeldiş ukybyna eýe.
  2. Poslama garşylyk: Ultra inçe nanokristally gatlak boýagyň ýüzüni daşarky dünýäden üzňeleşdirýär, bu bolsa okislenmäniň we kislotanyň ýagyş poslamagynyň öňüni alyp biler.
  3. ingarylmaýar: Ultramelewşe garşy, ýokary temperatura we sowuk garşylygy, temperatura güýçli uýgunlaşmagy bar we ýarylmaz ýa-da ýykylmaz.
  4. Antistatik: Göwher kristalynda boýagyň üstüni tozan siňdirmegi aňsatlaşdyrmaýan antistatiki serişde bar.
  5. Has ýagty: Göwher kristaly, göwheriňkä meňzeş kristal gurluşa eýe bolup, ýagtylygyň döwülmegini ýokarlandyrýar, awtoulagyň ýüzüni has ýagty we boýag ýüzüni hrustal edýär.
  6. Suwuň güýçli garşylygy: Göwher kristalynyň ýerüsti dartyş güýji suw damjalaryny yzyna gaýtaryp biler we suwuň aşa ýokary täsirine eýe bolup, suwa degmez.

  Nähili ulanmak

  Bu önümi ulanmazdan ozal boýagyň ýüzüni arassalaň we garyndyny eritmek üçin silkäň.Cmüzüni 20 sm aralykdan pürküň, mikrofiber polotensasy bilen süpüriň

  Nirede ulanyp bolar

  Ony ulanyp bolýarTigirler 、 Aýna 、 Awtoulag korpusy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary

  Hasaba gir